Konstbiotopen

Konstbiotopen är ett projekt som vill vända upp och ned på vårt invanda sätt att se på och förstå världen. Här är naturens mindre invånare inte de avbildade utan själva, i egen rätt, mottagare av konsten. En handfull konstnärer ska bjudas in med uppgift att göra konst där dessa livsformer är mottagare och mål för den konstnärliga insatsen. Området där projektet ska genomföras är 1600 m2 skogstomt som kommer att gå under namnet Konstbiotopen.
Projektet har fått ekonomiskt stöd från Kulturbryggan.

 

Projektbeskrivning:

”KONST FÖR FÅGLAR, HUMLOR, SKALBAGGAR, MASKAR OCH SVAMPAR”

Konsten har i alla tider ställt sig framför naturen, sett in i den och avbildat den som en kolonisatör för sina egna syften. Kristendomen har givit människan överhöghet gentemot den övriga skapelsen. Kapitalismen och samhällsutvecklingen har som självklarhet tagit vad man behövt från naturen. Det urbana börjar nu se naturen som en rekreationsyta. Antropocen kallas den nya tidsålder där mänskan har blivit sin egen utgångspunkt och centrum. Men det antyds nya sätt att tänka om och se på naturen, t ex att ett berg skulle kunna åtnjuta juridisk status och bli en likvärdig motpart till samhället i t ex ett exploateringsärende. Det här projektet ansluter till ett sådant synsätt. Konst för fåglar, humlor, skalbaggar, maskar och svampar, är ett projekt som vill vända upp och ned på vårt invanda sätt att se och förstå världen. Här är naturens mindre invånare inte de avbildade utan själva, i egen rätt, mottagare av konsten.

Projektet vill bjuda in 4 konstnärer med uppgift att göra konst där dessa livsformer är mottagare och mål för den konstnärliga insatsen. Det är maskarna och fåglarna som ska möta konsten. Projektet kommer att ge de 4 konstnärerna en svår konstuppgift. Att med kunskap/forskning, inlevelseförmåga, gestaltningsförmåga, eller någon annan nödvändig tillgång i det mänskliga som når fram till denna målgrupp. Att ge sig in i en annan värld och ställa allt på ända. Fråga sig vad som är stort och vad som är litet, vad som är upp och vad som är ned, vad som är gult eller blått. Här måste man också fråga sig, inte bara vad konst är, utan om konst finns överhuvudtaget? 

Området, skogstomten, där projektet ska genomföras är 1600 m² tät blandskog. En noggrannare inventering kommer att ges till konstnärerna i projektet. Projektområdet kommer att benämnas Konstbiotopen.

Det är inte säkert att vi människor alls kommer att kunna se denna konst, och förmodligen om den är synlig inte ha redskapen eller förutsättning att översätta och koda av konsten till begriplighet. Projektet bjuder också in en författare som förväntas ha insikt i såväl naturens värld som i det mänskliga, men i projektet stå vid sidan om, som en gäst, med uppgift att vara en fristående röst i projektet. 

Som en eftergift till det mänskliga kommer ett mindre lösvirkeshus på ca 20 m² att uppföras på den skogstomt där projektet genomförs. Där ska dokumentation, konstnärernas tankar under arbetet, kanske forskningsmaterial som använts, viktig litteratur och annat relevant material att finnas tillgängligt, samt stol och bord för besökarens egna studier och reflexioner. Författarens arbete torde också kunna redovisas i denna byggnad.

Huset kommer att utformas i anslutning till projektets idé, således kommer arkitekturen att ta stor hänsyn till skogens invånare, så att t ex insyn utifrån kommer att främjas. Byggnaden kommer att gå under namnet Pinakotek.

I projektet  “Konst för fåglar, humlor, skalbaggar, maskar och svampar” ingår öppna föreläsningar kopplade till två seminarier som planeras i juni och oktober.